Анета

Анета

АЛДА објавува конкурс за менаџер на проект

АЛДА објавува конкурс за менаџер на проект

Конкурс за менџер на проект

 Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) од Скопје бара менаџер на проект поради привремено породилно отсуство.